Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Plan włączenia społecznego
w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020

 

Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany do tego pięcioosobowy zespół osób, którego trzon stanowić będą pracownicy biura i przedstawiciele zarządu.

Partycypacyjny udział społeczności zapewnią konsultacje społeczne, w szczególności zastosowanych zostanie 6 metod konsultacyjnych za równo ilościowych, jak i jakościowych, dobranych według charakteru zbieranych informacji i etapu konsultacji.

 1. Pierwszą metodą będzie punkt konsultacyjny, który będzie się mieścił w biurze przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie i otwarty będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00-11:00. Metoda ta zapewni udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii, pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców w spornych kwestiach.

 2. Drugą metodą będzie analiza danych (desk reserch), która pozwoli uzyskać informację o strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy, rozwoju ekonomii społecznej czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Diagnoza w oparciu o dokumenty (własne badanie ewaluacyjne, dane GUS, PUP, OPS, publikacje) pozwoli wstępnie zdefiniować problemy i potencjał obszaru objętego LSR, określić spójność obszaru, ale również poprawnie przygotować narzędzia do dalszych metod badawczych.

 3. Podstawową metodą ilościową będzie badanie ankietowe prowadzone za pomocą stron internetowych LGD i gmin członkowskich, a także ankietowych skrzynek podawczych wystawionych w biurze LGD i urzędach gmin, co zapewni również udział społeczności wykluczonej cyfrowo. Zebrane ankiety wskażą postrzegane przez lokalną społeczność potrzeby i problemy, zasoby i potencjały, jak również postrzeganie przez lokalną społeczność spójności obszaru LSR. Wzór ankiety w załączeniu.

 4. Po zdefiniowaniu i pogrupowaniu problemów i potrzeb oraz zasobów i potencjałów, jak również elitaryzacji społeczności lokalnej oraz wyłonieniu grup interesów zastosowana zostanie metoda jakościowa ? zintegrowane wywiady pogłębione (FGI - Focus Group Interview). Przewidywane grupy docelowe to: JST, NGO, przedsiębiorcy, rolnicy. Wywiady pozwolą uzyskać szersze spektrum oczekiwań poszczególnych grup i sposobów rozwiązań najważniejszych problemów z wykorzystaniem lokalnego potencjału.

 5. Piątą metodą konsultacyjną będą moderowane spotkania otwarte w każdej z 15 gmin członkowskich, których głównym zadaniem będzie przeprowadzenie analizy SWOT w oparciu o zebrane wcześniej zastosowanymi metodami dane, następnie utworzenie drzew problemów i przekształcenie ich w strukturę celów. Podczas tych spotkań konsultowana będzie również procedura tworzenia i zmiany kryteriów wyboru operacji. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane przez zespół opracowujący LSR podczas formułowania celów i przedsięwzięć oraz tworzenia procedury tworzenia i zmiany kryteriów wyboru operacji.

 6. LSR powstanie w oparciu o zebrany materiał konsultacyjny oraz wyniki badań własnych i ewaluacji. Ostatnią metodą konsultacji, po opracowaniu całości LSR, będzie otwarte zaproszenie do składania opinii, które zostanie opublikowane na stronach internetowych LGD oraz gmin członkowskich. W celu uczynienia tej metody bardziej przystępną opracowane zostanie również streszczenie LSR

 

   W ramach wszystkich metod konsultacyjnych tworzone będą protokoły zawierające analizę oraz uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia wniosków zgłaszanych w procesie konsultacji.

 

   Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?, planuje w sposób nieprzerwany kontynuować pracę biura przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, co stanowić będzie pierwsze z narzędzi informacyjnych dla mieszkańców obszaru. Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania ?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w biurze pozostaną zatrudnieni pracownicy, którzy zyskali doświadczenie w okresie programowania 2007-2013, w łącznym wymiarze co najmniej 2 etatów. Zatrudnienie w tym wymiarze zostanie utrzymane do końca realizacji przedmiotowej operacji. Biuro Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? będzie pozostawać otwarte dla mieszkańców przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, co najmniej
4 godziny dziennie. Do zadań pracowników biura należeć będzie realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020, w tym: prowadzenie działań informacyjnych, gromadzenie danych i koordynowanie badań prowadzonych na podstawie tych danych, budowanie sieci kontaktów na obszarze LSR, organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych na wszystkich etapach diagnozy obszaru i przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020,a także działania aktywizacyjne.

   Przygotowanie LSR nastąpi przy udziale lokalnej społeczności. Podstawowym narzędziem informowania na temat przebiegu przygotowań Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami na lata 2014-2020, ale mającym także za zadanie aktywizowanie mieszkańców obszaru LSR do włączenia się w prace nad dokumentem będzie strona internetowa dostępna pod adresem www.lgddzn.pl. W zakładce 2014-2020 na tej stronie zostanie zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2014-2020 wraz z harmonogramem. W odrębnej zakładce na stronie zamieszczone zostaną również obowiązujące akty prawne regulujące podejście LEADER w latach 2014-2020. Na stronie na bieżąco zamieszczane będą również aktualności i sprawozdania lub protokoły ze zrealizowanych metod konsultacyjnych, a w dalszych etapach prac poszczególne elementy LSR. Osoby uczestniczące w spotkaniach będą zachęcane do zapisania się do newslettera, do którego będzie można się również zapisać bezpośrednio ze strony, aby otrzymywać wszystkie informacje bezpośrednio na swój adres e-mail. Strona utrzymana zostanie przez cały czas realizacji operacji w zakresie ?Wsparcia przygotowawczego? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn