Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Listy ocenianych operacji - Małe projekty

Operacje wybrane

Lista wybranych operacji - 14.07.2014 -

Lista wybranych operacji - 16.06.2014 -

Lista wybranych operacji - 26.03.2014 -

Lista wybranych operacji - 12.03.2014 -

Lista wybranych operacji - 29.07.2013 -

Lista wybranych operacji - 17.05.2013 -

Lista wybranych operacji - 23.02.2013 -

Lista wybranych operacji - 09.02.2012 -

Listy wybranych operacji - 03.11.2011 -

 

Operacje niewybrane

 

Lista niewybranych operacji - 14.07.2014 -

Lista niewybranych operacji - 16.06.2014 -

Lista niewybranych operacji - 29.07.2013 -

Lista niewybranych operacji - 17.05.2013 -

Lista niewybranych operacji - 23.02.2013 -

Lista niewybranych operacji - 13.11.2012 -

Lista niewybranych operacji - 09.02.2012 -

Lista niewybranych operacji - 03.11.2011 -

 

Dla kogo ?

Kto może się ubiegać o pomoc ?

W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej,
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców,
  • gminy miejskiej z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

  • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
  • usług dla ludności,
  • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
  • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
  • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
  • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
  • usług transportowych,
  • usług komunalnych,
  • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
  • magazynowania lub przechowywania towarów,
  • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
  • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Kryteria wyboru operacji - Małe projekty

  1. Wykonalność  operacji (możliwość wykonania w złożony sposób, założonych: kosztach i czasie). Im bardziej prawdopodobne jest wykonanie operacji z powodzeniem i osiągnięcie jej celu, tym więcej punktów otrzymuje operacja.  
    ? Maksymalna liczba punktów - 10
  2. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie uznanej za priorytetową w LSR ? miejsca spotkań i rekreacji. Najwięcej punktów otrzymają operacje w wyniku realizacji których powstaną (lub zostaną doposażone) miejsca umożliwiające spotkania społeczności lokalnej. W drugiej kolejności punkty otrzymają operacje w wyniku których odbędą się wydarzenia umożliwiające spotkania społeczności lokalnej.
    ? Maksymalna liczba punktów - 10
  3. Udział lokalnych partnerów w realizacji operacji. Im większa liczba partnerów bierze udział w realizacji operacji, tym więcej operacja otrzymuje punktów. Kryterium skłania do pobudzania społeczności lokalnej.           
    ? Maksymalna liczba punktów - 10
  4. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby: naturalne, historyczne, dziedzictwa kulturowego. Każda operacja, która wykorzystuje lokalne zasoby otrzyma 5 punktów za każdy wymieniony ich rodzaj.  
    ? Maksymalna liczba punktów - 15
  5. Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy. Im niższa wnioskowana kwota pomocy tym więcej punktów otrzymuje dana operacja. Gwarantuje to aktywność większej ilości Beneficjentów, w tym tych, którzy nie dysponują dużym budżetem. Ma też wpływ na realizację większej ilości operacji.   
    ? Maksymalna liczba punktów - 10
  6. Trwałość operacji. Za to kryterium największą liczbę punktów otrzymają operacje, które mają charakter inwestycyjny, w drugiej kolejności punkty otrzymają operacje, których celem jest zakup wyposażenia, najmniej punktów otrzymają operacje w wyniku, których zostaną wydane publikacje.        
    ? Maksymalna liczba punktów ? 10
  7. Innowacyjność operacji (zastosowanie nowatorskiego - w wymiarze lokalnym- rozwiązania lub technologii). Im bardziej nowatorski charakter ma operacja lub rozwiązania zastosowane w realizacji tej operacji są innowacyjne tym więcej punktów operacja otrzymuje.    
    ? Maksymalna liczba punktów - 10

Gminy członkowskie

  • Herb Gminy Bledzew
    Bledzew
  • Herb Gminy Dobiegniew
    Dobiegniew
  • Herb Gminy Drezdenko
    Drezdenko
  • Herb Gminy Lubrza
    Lubrza
  • Herb Gminy Łagów
    Łagów
  • Herb Gminy Międzyrzecz
    Międzyrzecz
  • Herb Gminy Pszczew
    Pszczew
  • Herb Gminy Przytoczna
    Przytoczna
  • Herb Gminy Skwierzyna
    Skwierzyna
  • Herb Gminy Skąpe
    Skąpe
  • Herb Gminy Stare Kurowo
    Stare Kurowo
  • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
    Strzelce Krajeńskie
  • Herb Gminy Szczaniec
    Szczaniec
  • Herb Gminy Świebodzin
    Świebodzin
  • Herb Gminy Zwierzyn
    Zwierzyn